บริการงานด้านรักษาความปลอดภัย


– กำหนดมาตรการและระเบียบต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้องสำนักงานนิติบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย
– จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
– ติดตามประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
Englishไทย