จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด


จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
– จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์
– จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
– ร่างกฎและระเบียบปฏิบัติต่างๆ
– กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
– ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
– รับมอบและส่งมอบ หนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13) รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน (อช.12) และข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
จัดประชุมใหญ่ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
– จัดเตรียมเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล
– ประชุมร่วม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ
– เตรียมการจัดการประขุมใหญ่
– ประชาสัมพันธ์และส่งจดหมายเชิญประชุมใหญ่
– ดำเนินการประชุมใหญ่
– จัดทำรายงานการประชุมใหญ่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลลหมู่บ้านจัดสรร
– เตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร เพื่อยื่นจดทะเบียน
– ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
– ดำเนินการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
– รับมอบและส่งมอบ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.10)
 ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลลหมู่บ้านจัดสรร
– ดำเนินการประชุมรับมอบ ผู้ส่งมอบ เพื่อกำหนดแนวทาง
– ทำการสรุปรายการทรัพย์สิน ในการรับมอบและส่งมอบ
– ประเมินสถานะของทรัพย์สินส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการรับมอบและส่งมอบ
– เป็นตัวแทนและองค์กรกลาง ในการประสานงานรับมอบและส่งมอบ ทรัพย์สินต่างๆ ตามรายการที่กำหนด
Englishไทย