ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ


งานให้คำปรึกษาบริหารและงานด้านกฎหมาย
– ดำเนินการให้คำแนะนำในงานบริหารจัดการและข้อติดข้องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ตรวจสอบให้คำแนะนำ จัดวางกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว และ/หรือ จัดการขึ้นใหม่ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำนิติกรรมสัญญาว่าจ้างต่างๆ ด้วยทีมงานบุคคลกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญกว่า 10 ปี
– สนับสนุนงานนิติบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อความสงบสุขในการอยู่อาศัย
– ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนต่อสู้คดีในกรณีที่ถูกฟ้องร้อง
ว่าความและดำเนินคดี
– ด้านกฎหมายธุรกิจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์วางระบบและร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท
– ด้านอรรถคดี รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่างและให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล
– การบังคับคดี การติดตามทวงถามเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ การสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้ หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและกฎหมาย เช่น การยึดอละอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาดและรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ เป็นต้น
– ด้านอื่นๆ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน – บริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขออนุญาตทำร้านอาคาร เป็นต้น
Englishไทย