ด้านวิศวกรรมอาคารและโครงการก่อสร้าง


ตามปกติ ตลอดจนควบคุมการจ่ายบัตร (Card) ให้แก่ผู้พักอาศัยตามที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญาซื้อ – ขาย

งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
– ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและปรับอากาศของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ
– ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่มีสัญญาจ้างการดูแลรักษาระบบ เช่น ระบบลิฟต์ให้ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้างการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
– ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบการรับสัญญาณทีวีและเสาอากาศรวมและระบบโทรศัพท์ภายในอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
– ดูแลระบบปั๊ม ระบบสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งปรับค่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
– ดูแลระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก (Access Control) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
– ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาตกแต่งห้องชุดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
– ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพโครงสร้างของอาคารให้มีความสวยงามและทรงคุณค่าแม้จะมีการใช้งานมาหลายปี
– จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคารและมีการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
– จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน จัดทำประวัติเครื่องจักรต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมงานพื้นฐานทั่วไปและบำรุงรักษาให้เหมาะสมต่อการใช้งานและมีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น
– จัดทำแผนงานและคู่มือการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินเร่ง่ด่วน เข่น ไฟฟ้าดับ น้ำท่วม อัคคีภัยและแผ่นดินไหว
– จัดทำแนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด
– ให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานวิศวกรรมอาคารตามความจำเป็น
– บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งทีมวิศวกร เข้าตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค พร้อมจัดทำรายงานแจ้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ หรือบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความจำเป็น
– กรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งช่างที่มีความรู้ความชำนาญของทางบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานใกล้เคียงที่บริษัทฯ บริหารจัดการอยู่ เข้าทำการช่วยเหลือ ดูแลและให้บริการ โดยรวดเร็ว
Englishไทย