บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร


การจัดการด้านอาคารและสถานที่
– การดูแลอาคารสถานที่และระบบต่างๆ เพื่อรองรับการพักอาศัย
– การให้บริการของระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
– ตรวจสอบระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
– ควบคุมการใช้งาน
– ประหยัดพลังงาน
 การบำรุงรักษา
 การจัดการด้านการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมต่างๆ
 การบำรุงรักษาระบบ เพื่อป้องกันความเสียหาย
– สำรวจพื้นที่และระบบต่างๆ
– วางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
– ประยุกต์ใช้ระบบและแผนงาน
– ติดตามผลการปฏิบัติการ การบำรุกรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด
– นำเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา
การบำรุงรักษาระบบ เมื่อชำรุดบกพร่อง
– สำรวจตรวจสอบระบบที่ชำรุดเสียหาย
– วิเคราะห์ความเสียหาย
– นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
– ดำเนินการควบคุม ประเมินผลการซ่อมแซม
 การปรับปรุงพัฒนา ทางกายภาพ
 ปรับปรุงทางกายภาพ ให้พร้อมใช้งาน
 ปรับปรุงทางกายภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า
โดยกิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริม ให้อาคารสถานที่ มีความพร้อมและมีมูลค่าสูงขึ้น เป็นนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการ โดยทีมงานจะดำเนินการ
– สำรวจพื้นที่และปัจจัยต่างๆ ที่จะดำเนินการปรับปรุงพัฒนา
– กำหนดแนวทางการดำเนินการ
– กำหนดงบประมาณและวิธีการที่ต้องการ
– นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการในลำดับต่อไป
การจัดการด้านบัญชีและการเงิน
การจัดการด้านบัญชี
วางระบบบัญชีและการเงิน
– กำหนดขอบเขตทางบัญชีและการเงิน
– กำหนดขั้นตอนการดำเนินการมาตรฐาน
– ประยุกต์ใช้ระบบบัญชีและการเงินมาตรฐาน
 จัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน
– งบแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนและประจำปี
– งบดุล ประจำปี
 ประชาสัมพันพันธ์งบการเงินตามกำหนดการ
– นำเสนองบการเงินให้คณะกรรมการ หรือผู้บริหารพิจารณา
– ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบการเงินตามกฎหมาย
 การตรวจสอบบัญชี
– นำเสนอ เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
– นำส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบ เพื่อการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง
– นำเสนอ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน ในที่ประชุมใหญ่
การจัดการด้านการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
– พิจารณาข้อมูลทางการเงินในอดีต
– จัดทำงบประมาณที่ควรเป็น
– นำเสนองบประมาณและประยุกต์ใช้
– จัดทำงบประมาณเปรียบเทียบ
การจัดการด้านการจัดเก็บรายได้
– เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตั้งฐานลูกหนี้ ในการแจ้งหนี้ค่าบริการต่างๆ
– ออกใบแจ้งหนี้ ค่าบริการต่างๆ
– เร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระตามรอบระยะเวลา
– สรุปสถานะลูกหนี้และสถานะการจัดเก็บรายได้
การจัดการควบคุมการใช้จ่าย
– พิจารณากำหนดแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ
– ตรวจติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
– ทำการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย เพื่อการใช้จ่ายที่รัดกุม
– ดำเนินการปรับปรุง ยอดค่าใช้จ่าย หากสูงกว่าประมาณการที่วางไว้
การจัดการด้านสำนักงานและบริการส่วนรวม
การจัดการสำนักงาน
– จัดการงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดหา ฝึกอบรมและควบคุมดูแล
– จัดการเอกสารและบันทึกต่างๆ ที่สำคัญ ของนิติบุคคลฯ
– จัดการงานบริการส่วนรวม ตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด
การจัดการคู่สัญญางานบริการและคู่สัญญเช่าพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ
– วางแผนงานจัดการคู่สัญญา
– กำกับ ควบคุมและดูแล
– ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ตัวอย่าง : คู่สัญญางานบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น
– งานบริการรักษาความปลอดภัย
– งานบริการรักษาความสะอาด
– งานบริการประกันภัยอาคาร
– งานบริการดูแลสวน
– งานบริการกำจัดแมลง
– งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบต่างๆ
ตัวอย่าง : คู่สัญญางานเช่าพื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น
– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าและตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ
– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา
– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องจำหนายน้ำดื่มอัตโนมัติ
การจัดการควบคุมดูแลและสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน
– การประชาสัมพันธ์
– ประกาศ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
– รายงานผลการดำเนินการในรอบระยะเวลา
– งบแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน
– กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
– การประชุมร่วมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
– การประชุมคณะกรรมการ
– ที่ประชุมสามัญและวิสามัญ (ถ้ามี)
– การควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ
– พระราชบัญญัติอาคารชุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ข้อบังคับและระเบียบของชุมชน
– การจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ ประเภทต่างๆ (ตามนโยบาย)
– งานทำบุญอาคารและสถานที่
– งานเลี้ยงสังสรรค์
– งานวันเด็ก
– งานลอยกระทง
– การจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย
– งานตรวจสอบอาคารและสถานที่ประจำปี
– งานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
– งานตรวจสอบคุณภาพน้ำ
Englishไทย