เกี่ยวกับเรา

บริษัท พาวเวอร์ ซิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125559020566 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยมีสำนักงานอยู่ เลขที่ 10/126 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน เช่น อาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อาคารสโมสรและหมู่บ้านจัดสรร เพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจดทะเบียนอาคารชุดและอาคารชุด การจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มเพื่อนนักบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน สำหรับงานบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน กว่า 10 ปี ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันในสถานที่และบริษัทต่างๆ โดยนำประสบการณ์ของแต่ละท่านมาหล่อหลอมรวมกันเป็นนโยบาย เพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น หากท่านต้องการประสิทธิภาพทางด้านการบริการจัดการอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงกิจกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ต้องไม่พลาดที่จะใช้บริการของเรา

 

บริษัท พาวเวอร์ ซิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

วิสัยทัศน์
ท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงานการบริการบริหารจัดการทรัพย์สินของเรา เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า “เราจะบริการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ผู้ว่าจ้างอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามมาตรฐานงานบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยยึดหลักความถูกต้องและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด”

พันธกิจ

  1. ยึดมั่นต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน
  2. ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มครองและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สิน
  4. มีทีมงานที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้ทุกมิติ
  5. ปรับปรุง พัฒนาองค์กรและการให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง

นโยบายบริหาร

  1. ทำงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
  2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก
  3. ใช้จ่ายและบริหารเงินทุกบาทให้สมประโยชน์
  4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
  5. ไม่ชักช้ารีรอจนเกิดความเสียหาย

 

เหตุใดท่านควรเลือก บริษัท พาวเวอร์ ซิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

มืออาชีพด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน
บริหารงานโดยทีมปฏิบัติการที่มีประการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สินมากกว่า 10 ปี
มีโปรแกรมบริหารจัดการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ลดขั้นตอนที่ไม่ก่อประโยชน์และซับซ้อน
ให้บริการตรงต่อความต้องการ ภายใต้งบประมาณของท่าน
ให้บริการตามมาตรฐานการบริหารงาน
ให้บริการด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
มีตัวแทนของทาง บริษัทฯ รับฟังปัญหาและข้อขัดข้องเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Englishไทย